Hva gjør vi innen bærekraft?

Leverandørutvikling Havbruk Nord har bærekraft høyt på dagsordenen. Gjennom samarbeid mellom næringshagene i Troms og Finnmark, har prosjektet gjennomført samlinger hvor tematikken bærekraft har vært jobbet med. 

All produksjon av varer og tjenester medfører miljømessige fotavtrykk gjennom bruk av ressurser og gjennom utslipp.

At fotavtrykkene til sjømat generelt er lave, fritar ikke næringsaktørene fra å bidra til målsetningen om at menneskelige aktiviteter totalt sett skal være bærekraftige i et globalt perspektiv.

FNs medlemsland vedtok høsten 2015 i alt 17 bærekraftsmål og 169 delmål frem mot 2030. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

 

Prosjektet har definert følgende målsetninger:

LEVERANDØRUTVIKLING HAVBRUK NORD SKAL VÆRE EN DEL AV LØSNINGEN PÅ KLIMAUTFORDRINGENE:

Vi ønsker overgang til grønn energi. I tidsvinduet før dette kan skje i hele verdikjeden, skal det tilstrebes å holde utslippene så lave som mulig.

Logistikken skal skje effektivt og uten sløsing hvor en komprimerer last der hvor det er hensiktsmessig, og har fokus på at veitransport skjer som «Fair Transport».

Fôrflåter og båter skal drives på fornybar grønn energi i fra vannkraft, vindkraft, solenergi eller hydrogen.

LEVERANDØRUTVIKLING HAVBRUK NORD SKAL BIDRA TIL MILJØMESSIG BÆREKRAFTIG UTVIKLING: 

Havbrukssøppel og spesialavfall skal reduseres ved innsamling og resirkulering.

Kjemikalier skal samles opp, og farlige kjemikalier skal erstattes med bedre løsninger.

Utstyr skal behandles i et levetidsperspektiv, og gjenbrukes så langt det er hensiktsmessig. Det er ønskelig med sporbarhet på utstyr, slik at en kan føre regnskap på hvilket utstyr som er tatt inn, og hvor det havner etter bruk.

En skal bruke teknologi og FoU for å spare miljøet

Naturens ressurser skal brukes effektivt. En ønsker å eliminere sløsing av fôr, og ønsker å utnytte ensilasje og slo.

Matproduksjonen i havet økes. Sammen med produktutvikling på sjømat vil dette bidra til å redusere matmangel og bidra til bedre helse.

LEVERANDØRUTVIKLING HAVBRUK NORD SKAL BIDRA TIL POSITIV SAMFUNNSUTVIKLING I TROMS OGFINNMARK : 

Vi ønsker å bygge trygge og robuste lokalsamfunn i regionen ved å prioritere lokale leverandører hvor disse er konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveranseevne.

Ung lokal arbeidskraft skal prioriteres, og det skal stimuleres og legge til rette for utdanningstilbud, lærlingeplasser og karrieremuligheter for unge med høyere utdanning.

Det skal arbeides for likestilling og legges til rette for kvinnearbeidsplasser.

Infrastrukturen skal bedres ved bruk av moderne nettverk for telefoni og internett.

FoU og Innovasjon skal økes. Regionen ligger langt tilbake på til dette punktet, og det er derfor viktig at alle, både leverandører og oppdrettere, har dette i bakhodet til enhver tid.

Oppdrettere og leverandører arbeider sammen om å implementere og synliggjøre bærekraftsmålene i verdikjeden og i forretningsmodellene.

 

Leverandørutvikling Havbruk Nord har videre definert målbare tiltak innenfor hver målsetning. Den viktigste faktoren for å lykkes, er at leverandørene lykkes. Gjennom tett samarbeid med havbruksaktørene og FoU-miljøene, skal prosjektet blant annet dokumentere bærekraftig utvikling og oppnådde effekter gjennom prosjektrapportering.