Fakta med eksterne linker

FNS 17 Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

 

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling:

https://www.fn.no/ 

https://youtu.be/8WrMCdnSnqc

 

Hvordan påvirker norsk havbruk miljø, økonomi og samfunn?

På denne nettsiden finner du fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk:

https://www.barentswatch.no/havbruk/ 

Nettstedet er utviklet av Nofima, SINTEF Ocean og BarentsWatch og anbefales til alle som er opptatt av å finne faktabaserte opplysninger om oppdrettsnæringen.

 

EUs kommende taksonomilovgivning

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av Den europeiske union for økonomiske aktiviteter som er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

EUs taksonomi ble lansert av EU-kommisjonen i 2020 og er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, og den er dermed også viktig i EUs bredere plan for en grønn omstilling, EUs grønne vekststrategi («EU Green Deal»). Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige, gjennom definerte miljømål. Målsettingen er å flytte kapital til mer bærekraftige selskap. Taksonomien blir særlig viktig for finansieringsinstitusjoner, men også for bedrifter som trenger finansiering fra disse finansinstitusjonene, og som da kan bli målt på om deres aktiviteter blir definert som bærekraftige eller ikke.

Taksonomien inneholder seks miljømål:

  1. begrensning av klimaendringer
  2. klimatilpasning
  3. bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. omstilling til en sirkulær økonomi
  5. forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Implementering i Norge

Allerede før sommeren 2021 ble det europeiske regelverket og begrepsapparatet utformet til nye lovregler i Norge. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning i norsk rett. Proposisjonen inneholder forslag til offentliggjøring av informasjon om bærekraft sammen med taksonomiordningen for vurdering av miljømessig bærekraftig aktivitet.

Les mer her:

https://snl.no/EUs_taksonomi_for_b%C3%A6rekraftig_aktivitet 

 

Regionale forhold

https://www.tffk.no/tjenester/natur-klima-og-miljo/klima-miljo-og-energi/

https://www.tffk.no/aktuelt/nye-midler-til-samfunnsutvikling.27547.aspx/  

Kontakt oss

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.